Regulamin projektu

logotypy-fe

Regulamin rekrutacji Uczestników/-czek do projektu


§ 1 Postanowienia ogólne


Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Szkoleniach prowadzonych w ramach projektu pn. „Kompleksowy program rozwoju kompetencji językowych i cyfrowych mieszkańców subregionu centralnego województwa śląskiego” nr RPSL.11.04.03-24-0AE7/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


§ 2 Definicje


Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1.    Projekt – projekt pn. „Kompleksowy program rozwoju kompetencji językowych i cyfrowych mieszkańców subregionu centralnego województwa śląskiego” realizowany przez COMMA Piotr Ujma (LIDER) i Inter IT Sp. z o.o. (PARTNER)
2.    Projektodawca – COMMA Piotr Ujma (LIDER) lub Inter IT Sp. z o.o. (PARTNER)
3.    Kandydat/-tka – osoba aplikująca do udziału w Projekcie
4.    Osoba pracująca – za osobę pracującą uznaje się:
I.    Pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r.poz. 1040, z późn. zm.),
II.    Osobę świadczącą usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.
5.    Uczestnik/-czka projektu – Kandydat/-ka, który/a został/a zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie
6.    Szkolenie – szkolenie w obszarze ICT lub w obszarze językowym realizowane w ramach Projektu, w formie tradycyjnej (stacjonarnej) w salach szkoleniowych lub w formie wirtualnej, tj. szkolenie zdalne realizowane z wykorzystaniem narzędzi do telekonferencji. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych trenerów z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych.
7.    Biuro projektu – biuro informacyjno-rekrutacyjne prowadzone przez Projektodawcę, którego adres jest opublikowany na Portalu Projektu
8.    Komisja Rekrutacyjna – komisja kwalifikująca Kandydatów/-ki na Uczestników/-czki Projektu
9.    Portal Projektu – portal informacyjno-rekrutacyjny Projektu dostępny pod adresem: http://www.comma.edu.pl/slaskie-subregion-centralny,ac14 
10.     Regulamin – niniejszy Regulamin
11.    Umowa uczestnictwa – umowa zawarta z Projektodawcą w zakresie uczestnictwa w projekcie: ,,Kompleksowy program rozwoju kompetencji językowych i cyfrowych mieszkańców subregionu centralnego województwa śląskiego’’ o numerze RPSL.11.04.03-24-0AE7/20, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


§ 3 Uczestnik/-czka projektu


1.     Kandydatem/-tką może być wyłącznie osoba, która należy do grup defaworyzowanych, wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji (m.in. jest osobą o niskich kwalifikacjach - max poziom ISCED 3, i/lub jest w wieku 50+ i/lub jest osobą z niepełnosprawnością, i/lub zamieszkuje obszary wiejskie, i/lub jest kobietą), spełniająca następujące kryteria warunkujące udział w Projekcie (łącznie):
a.    Jest Osobą pracującą.
b.    Jest w wieku 18 lat i więcej.
c.    Pracuje lub zamieszkuje na obszarze subregionu centralnego województwa śląskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu):
o     w przypadku osób zainteresowanych Szkoleniami językowymi będą to osoby mające kompetencje językowe na najniższym poziomie tzn.:
    rozumienie czytanego tekstu, słuchanego tekstu, znajomość słownictwa i struktur gramatycznych na poziomie max B1, i/lub
    umiejętność pisania na poziomie max B1, i/lub
    mówienie na poziomie max B1,
o    w przypadku osób zainteresowanych Szkoleniami ICT będą to osoby mające kompetencje ICT na najniższym poziomie, tj. osoby posiadające kompetencje ICT na poziomie 1: poważne braki lub na poziomie 2: uczący się.
o    poziom wiedzy weryfikowany będzie na podstawie testu wiedzy. 
d.    Pochodzi z subregionu centralnego województwa śląskiego – tzn. osoba fizyczna, która pracuje lub zamieszkuje obszar Subregionu Centralnego.
e.    Zgłasza z własnej inicjatywy chęć uczestnictwa w Szkoleniach.
f.    Nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.
g.    Nie prowadzi działalności gospodarczej oraz działalności w rolnictwie.
h.    Wypełniła formularz zgłoszeniowy na Portalu Projektu lub dostarczyła wypełniony dokument do Biura Projektu. 
2.     Uczestnikami/-czkami projektu nie mogą zostać: 
a.    Pracownicy zakładów pracy powiązanych osobowo, organizacyjnie lub kapitałowo z Projektodawcą. Komisja Rekrutacyjna na podstawie złożonych dokumentów weryfikuje brak powiązań z Projektodawcą;
b.    Osoby odbywające karę pozbawienia wolności;
c.    Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w rolnictwie.
3.     Kandydat/-ka staje się Uczestnikiem/-czką projektu po zakwalifikowaniu przez Komisję Rekrutacyjną z chwilą obustronnego podpisania Umowy uczestnictwa.
4.     Kandydat/-ka musi spełniać kryteria kwalifikujące go/ją do udziału w Projekcie w dacie wypełniania Formularza zgłoszeniowego oraz podpisywania Umowy uczestnictwa.
5.     Uczestnik/-czka projektu może wziąć udział w następujących Szkoleniach:
a.    Szkolenia w obszarze językowym (120h) i/lub
b.    Szkolenia w obszarze ICT:
i.    Szkolenie w zakresie obsługi komputera (24h) lub
ii.    autoryzowane Szkolenia w obszarze ICT – Microsoft (120h) lub autoryzowane Szkolenia w obszarze ICT – Oracle (120h).
6.     Uczestnik/-czka projektu może również wziąć udział  w programie walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.


§ 4 Wymagane dokumenty


1.    Proces rekrutacji Kandydata/-ki do Projektu realizowany jest wyłącznie w oparciu o wypełniony na Portalu Projektu lub dostarczony do Biura Projektu formularz zgłoszeniowy.
2.    Proces rekrutacji prowadzony jest przez cały czas trwania Projektu, o czym informacja zostanie zamieszczona na Portalu Projektu. Projektodawca zastrzega sobie możliwość skrócenia procesu rekrutacji w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń.
3.    Proces kwalifikacji Kandydata/-ki jako Uczestnika/-czki projektu realizowany jest wyłącznie w oparciu o:
a.    Formularz zgłoszeniowy.
b.    Umowę szkoleniową wraz z załącznikami.
c.    Test kompetencji językowych i/lub ICT, przy czym warunkiem kwalifikacji na Szkolenie językowe jest posiadanie kompetencji na poziomie max. B1, w przypadku Szkoleń w obszarze ICT na poziomie 1-2 na 5-stopniowej skali.


§ 5 Opłata za Szkolenie


1.    W projekcie, w poszczególnych kategoriach Szkoleń, może być pobrany wkład własny od Uczestnika/-czki projektu. 
2.    Wysokość opłaty dla każdego Uczestnika/czki projektu wyrażona zostanie kwotowo w Umowie uczestnictwa w Projekcie.
3.    Projektodawca może zmienić wysokość wkładu własnego pobieranego od Uczestnika/-czki projektu.
4.    Projektodawca w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od pobrania opłaty za Szkolenie w przypadku, gdy stanowi ona barierę uczestnictwa w Projekcie, a także w sytuacji, kiedy tempo rekrutacji w Projekcie będzie wolniejsze niż zaplanowane.


§ 6 Zasady rekrutacji i kwalifikacji Uczestników/czek projektu


1.    Rekrutacja ma charakter otwarty i jest prowadzona przez Projektodawcę.
2.    W ramach Projektu planuje się, że wsparcie otrzyma: 480 Uczestników/-czek projektu, w tym:
a.    288 osób posiadających wykształcenie maks. ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, zasadniczej zawodowej, technikum lub liceum – wykształcenie maksymalnie średnie)
b.    64 osoby, które ukończyły co najmniej 50 rok życia (osoba, która w chwili złożenia formularza zgłoszeniowego ukończyła co najmniej 50 rok życia, tj. licząc od dnia 50. urodzin)
c.    288 kobiet
d.    480 osób 18+ (osoba, która w chwili złożenia formularza zgłoszeniowego ukończyła co najmniej 18 rok życia, tj. licząc od dnia 18. urodzin)
e.    437 osoby 25+ (osoba, która w chwili złożenia formularza zgłoszeniowego ukończyła co najmniej 25 rok życia, tj. licząc od dnia 25. urodzin)
Konieczność osiągnięcia powyższych wskaźników przez Projekt może skutkować odrzuceniem aplikacji Kandydata/-ki. 
3.    Każdy z Uczestników/-czek projektu musi być niezależny od Projektodawcy.
4.    Osoby pracujące w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) mogą stanowić nie więcej niż 20% Uczestników/czek jednego Szkolenia w ramach Projektu.
5.    Rekrutacja rozpoczyna się w momencie wypełnienia przez Kandydata/-kę formularza zgłoszeniowego na Portalu Projektu lub dostarczenia wypełnionego formularza do Biura Projektu.
6.    Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym do czasu zakwalifikowania wymaganej liczby Uczestników/-czek projektu do poszczególnych Szkoleń lub do zakończenia realizacji Projektu. 
7.    Rekrutacja będzie prowadzona z uwzględnieniem równości szans, zgodnie z założonymi w Projekcie rezultatami. Kwalifikacja Kandydatów/-ek będzie prowadzona w oparciu o łączną sumę punktów zdobytych w dwóch etapach zgodnie z następującymi kryteriami:
a.    Etap I – wymagania wstępne:
1.    Spełnienie wymagań formalnych, o których mowa w § 3, w tym wypełnienie testu wiedzy
b.    Etap II – promowanie równości szans:
1.    Osoby, które posiadają największe deficyty językowe/cyfrowe +30 pkt:
a.    A1 i A2, w przypadku Szkoleń językowych
b.    na poziomie 1, w przypadku Szkoleń ICT
2.    Osoby o niskich kwalifikacjach (max poziom ISCED 3 – kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, zasadniczej zawodowej, technikum lub liceum – wykształcenie maksymalnie średnie)+10 pkt
3.    Osoby będące w wieku 50+ +5 pkt
4.    Osoby z miast średnich +5 pkt
5.    Kobiety +5 pkt
6.    Osoby niepełnosprawne + 5 pkt.
8.    W przypadku takiej samej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o niskich kwalifikacjach i jednocześnie w wieku 50+, a następnie będzie decydować kolejność zgłoszeń na Portalu projektu/w Biurze Projektu z zachowaniem wskaźników wymienionych w §6 ust. 2.
9.    W przypadku uzupełniania dokumentów jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę złożenia poprawnej wersji dokumentacji rekrutacyjnej.
10.     Warunkiem zakwalifikowania Kandydata/-ki jako Uczestnika/-czki projektu będzie dostarczenie do Biura Projektu dokumentów, wymienionych w § 4 pkt 3 na minimum 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Szkolenia, w których ma uczestniczyć Uczestnik/-czka projektu.
11.     Projektodawca może dopuścić do Szkolenia osobę, która dostarczyła dokumenty w terminie krótszym niż wskazano w pkt. 10, pod warunkiem zamknięcia procedury kwalifikacyjnej przed Szkoleniem. 
12.     Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu Kandydata/-ki jako Uczestnika/-czki projektu podejmować będzie Komisja Rekrutacyjna.
13.     W wyniku powyższego procesu tworzona jest lista Uczestników/-czek projektu oraz Lista Rezerwowa. Zakwalifikowani Kandydaci/-ki, którzy/re znajdą się na listach, zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie lub elektronicznie przed datą rozpoczęcia pierwszych zajęć, na które zostali zakwalifikowani.
14.    Od decyzji Komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wyników rekrutacji. Odwołanie wnosi się na piśmie, bezpośrednio do Biura Projektu, lub może zostać przesłane na adres elektroniczny:
    Szkolenia w obszarze językowym ania@comma.edu.pl 
    Szkolenia w obszarze ICT biuroprojektu@interit.eu 
Odwoławcza Komisja Rekrutacyjna rozpatruje odwołania w ciągu 3 dni roboczych liczonych od daty wpływu danego odwołania. Decyzja Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.
15.     W przypadku pozytywnej decyzji odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej, osoba odwołująca się zostanie wpisana na listę Uczestników projektu.
16.     W przypadku niezrekrutowania wymaganej liczby Uczestników/-czek projektu na planowany termin rozpoczęcia Szkolenia Uczestnicy projektu zakwalifikowani do udziału w Szkoleniu otrzymają automatycznie możliwość uczestniczenia w nowym terminie, bez konieczności ponownego przechodzenia procesu kwalifikacji.
17.    Uczestnik/-czka Projektu może wziąć udział albo w jednej, wybranej formie wsparcia (kompetencje językowe lub ICT), albo w obydwu (kompetencje językowe oraz ICT).
18.    Po ukończeniu Szkolenia każdy Uczestnik/-czka projektu obowiązkowo przystąpi do wewnętrznego egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności i wiedzę.
19.    Uczestnicy Szkoleń językowych mają obowiązek przystąpienia do walidacji i certyfikacji w obszarze językowym celem uzyskania certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonych kwalifikacji.
20.    Minimalna frekwencja Uczestnika/-czki na Szkoleniach organizowanych w ramach Projektu wynosi 80%. Nieobecność Uczestnika/-czki na więcej niż 20% liczbie godzin przewidzianych na Szkolenia, będzie skutkować obciążeniem go kosztami Szkolenia.
21.    Szkolenia będą odbywać się na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego.
22.    Projektodawca zastrzega możliwość zmiany formy prowadzonych Szkoleń w tryb zdalny. 
23.    Uczestnik/-czka Projektu, który/-a został zakwalifikowany, może zrezygnować z udziału w Projekcie, z przyczyn losowych, informując o tym Projektodawcę nie później niż do godz. 12:00 na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Rezygnację należy złożyć u Projektodawcy w formie pisemnej.
24.    Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia osoby z listy Uczestników/czek projektu i rozwiązania z nim Umowy uczestnictwa wyłącznie z następujących powodów:
a.    rozwiązanie Umowy o dofinansowanie Projektu realizowanego przez Projektodawcę;
b.    rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu lub zawartej Umowy uczestnictwa przez Uczestnika/-czkę Projektu;
c.    podanie przez Uczestnika/-czkę Projektu nieprawdziwych informacji w procesie rekrutacji do Projektu;
d.    powtarzająca się nieusprawiedliwiona nieobecność Uczestnika/-czki projektu w organizowanych Szkoleniach; w szczególności opuszczenie przez Uczestnika/czkę projektu bez usprawiedliwienia ponad 20% godzin Szkolenia,
e.    rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, reguł organizacyjno-porządkowych bądź przepisów prawa, którego dopuszcza się Uczestnik/-czka Projektu w związku z jego udziałem w Projekcie;
f.    niedostarczenie dokumentów, do których złożenia był zobowiązany zgodnie z Umową uczestnictwa.
25.    Uczestnik/-czka Projektu może zrezygnować z udziału w Projekcie w trakcie Szkolenia, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, wyłącznie z następujących powodów:
a.    rażące naruszenie postanowień zawartej Umowy uczestnictwa przez Projektodawcę,
b.    usprawiedliwiona konieczność rezygnacji z udziału w Projekcie, wynikająca wyłącznie z przyczyn zdrowotnych bądź losowych, których wystąpienia nie można było przewidzieć w momencie zawierania Umowy uczestnictwa. Podstawą usprawiedliwienia mogą być: oświadczenie o chorobie oraz przebywaniu na zwolnieniu lekarskim, wyjaśnienie rezygnacji ze wskazaniem na ważne przyczyny losowe, oświadczenie dotyczące nieplanowanego polecenia wyjazdu służbowego.


§ 7 Postanowienia końcowe


1.    Projektodawca zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenie dodatkowych jego postanowień. Wszystkie zmiany do Regulaminu będą publikowane na Portalu projektu i będą obowiązywały od dnia ich publikacji.
2.    Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Projektodawcy.
3.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 

wstecz