Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy:
 

 1. Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest: CENTRUM EDUKACYJNE COMMA PIOTR UJMA, ul. Wolności 106; 42-244 Mstów, nr tel.: 604 216 498,  comma@pro.onet.pl., NIP:  9490137106, REGON: 150215862.
 2. Cele i podstawy przetwarzania:
  Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:
  1. wysyłania ofert handlowych Administratora oraz w innych celach marketingowych polegających na promocji towarów i usług Administratora na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (marketing, telemarketing) (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wycofanie zgody jest możliwe w poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail wskazany powyżej lub poprzez odnośnik zamieszczany w każdej wiadomości elektronicznej zawierającej komunikaty marketingowe. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność
   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
  2. marketingu produktów lub usług niepochodzących od Administratora lecz od podmiotu trzeciego współpracującego z Administratorem na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (marketing, telemarketing) (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wycofanie zgody jest możliwe w poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail wskazany powyżej lub poprzez odnośnik zamieszczany w każdej wiadomości elektronicznej zawierającej komunikaty marketingowe. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
  3. realizacji zawartej z Tobą umowy, której stroną jest Administrator (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 b RODO).
  4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa np: podatkowych, rachunkowych (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 c RODO).

Poza przypadkami wskazanymi powyżej Administrator może przetwarzać dane osobowe osób, które kontaktują się z nim w celu uzyskania informacji o ofercie, zawarcia umowy lub przekazania uwag dotyczących działalności Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO).
Zwracamy się z prośbą o niepodawanie informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych takich jak pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie):
  Twoje  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie będą profilowane.
 2. Okres przechowywania danych:
  Czas, przez jaki możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Stosownie do tego informujemy, że:
  1. w przypadku, przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie zgody, okres przetwarzania danych osobowych trwa do momentu wycofania przez Ciebie tej zgody.
  2. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia.
  3. Twoje dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana.
  4. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne
   z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy np. przepisy podatkowe.
  5. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługuje.
 3. Odbiorcy danych:
  Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi dotyczące dostarczania oprogramowania;
 • podmiotom dostarczającym systemy chmurowe, w których przechowywane są dane osobowe; podmiotom świadczącym usługi hostingowe;
 • podmiotom świadczącym usługi transportowe;
 • podmiotom świadczącym usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu.

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp firmy prawnicze, producenci towarów znajdujących się w ofercie Administratora, agencje marketingowe lub sprzedażowe, podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych, w tym badań NPS (satysfakcji klienta).
Wskazujemy, iż dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO przysługuje Ci:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz dokumencie szczegółowe prawa osób, których dane dotyczą, stanowiącym załącznik nr 1 do klauzuli informacyjnej.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:
  Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i realizowania innych uprawnień Administratora wymienionych powyżej w pkt. II. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Skarga do PUODO:
  Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
wstecz