Informacje o projekcie

logotypy-fe

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji i/lub nabycie kwalifikacji w obszarze ICT i/lub językowym przez min. 70% osób spośród 480 osób pracujących (288 K, 192 M) z Subregionu Centralnego województwa śląskiego, w wieku 18 lat i więcej, należących do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m.in. osób o niskich kwalifikacjach i osób powyżej 50 roku życia, poprzez realizację szkoleń i/lub egzaminów dla tych osób w obszarze ICT i/lub językowym w okresie 01.01.2021-31.12.2022.

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych dla poddziałania:11.4.3 Kształcenie ustawiczne. 

Szkolenia językowe realizowane są przez Lidera Projektu – Centrum Edukacyjne COMMA

Szkolenia komputerowe realizowane są przez Partnera Projektu – Inter IT Spółka z o.o.

 

Wartość projektu: 4.203.289,68

Dofinansowanie UE: 3.572.796,23

wstecz