Uczestnicy

Kandydatem/-tką może być wyłącznie osoba spełniająca jednocześnie wszystkie poniższe kryteria dostępu:j est w wieku powyżej 18 roku życia; jest osobą pracującą; mieszka na obszarze subregionu północnego województwa śląskiego – w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest adres, pod którym osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu); zgłasza z własnej inicjatywy chęć uczestnictwa w szkoleniu i należy co najmniej do jednej z grup defaworyzowanych:  jest osobą o niskich kwalifikacjach (max. ISCED 3) lub jest w wieku 50 lat i więcej lub zamieszkuje obszar wiejski lub jest osobą niepełnosprawną; nie odbywa kary pozbawienia wolności z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym; wypełniła formularz zgłoszeniowy (zał.1), zgłoszenie na szkolenie (zał.5), oświadczenie osoby aplikującej (zał. 2a) oraz test kompetencji językowych i/lub komputerowych i dostarczyła wypełnione dokumenty do Biura Projektu.

Punkty premiujące przysługują: osobom niepełnosprawnym (10 pkt.), osobom po 50 roku życia (10 pkt.), osobom  zamieszkałym na obszarze wiejskim (10 pkt.), osobom o niskich kwalifikacjach (10 pkt.).

Kandydat/-ka staje się Uczestnikiem/-czką projektu po zakwalifikowaniu przez Komisję Rekrutacyjną z chwilą obustronnego podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami.

Kandydat/-ka musi spełniać kryteria kwalifikujące go/ją do udziału w projekcie w dacie wypełniania Formularza zgłoszeniowego oraz podpisywania Umowy uczestnictwa w projekcie.

wstecz