Uczestnicy

 1. Kandydatem/-tką może być wyłącznie osoba spełniająca jednocześnie wszystkie poniższe kryteria dostępu:
  1. Jest w wieku powyżej 18 roku życia;
  2. Jest osobą pracującą;
  3. Zamieszkuje na obszarze województwa śląskiego (subregion centralny) w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest adres, pod którym osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu);
  4. Zgłasza z własnej inicjatywy chęć uczestnictwa w szkoleniu;
  5. Nie odbywa kary pozbawienia wolności;
  6. Wypełniła formularz zgłoszeniowy (zał.1), zgłoszenie na szkolenie (zał.5), oświadczenie osoby aplikującej (zał. 2a) oraz test kompetencji językowych i/lub komputerowych i dostarczyła wypełnione dokumenty do Biura Projektu.
 2. Punkty premiujące przysługują: osobom niepełnosprawnym (10 pkt.), osobom po 50 roku życia (10 pkt.), kobietom (10 pkt.), osobom o niskich kwalifikacjach (10 pkt.).
 3. Kandydat/-ka staje się Uczestnikiem/-czką projektu po zakwalifikowaniu przez Komisję Rekrutacyjną z chwilą obustronnego podpisania Umowy szkoleniowej wraz z załącznikami - Oświadczenie uczestnika projektu (zał.2b), Zaświadczenie o zatrudnieniu (zał.3), Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej (zał.4)

 

wstecz