Rekrutacja

 Zał._1_-_Formularz_zgł_-_dane_osobowe_uczestnika_1.pdf

  Zal_-2a-oswiadczenie-osoby-aplikujacej-o-udzial-w-projekcie

 Zał._2b_oświadczenia_uczestnika_projektu_.pdf

 Zał._3_-_Zaświadczenie_o_zatrudnieniu_1.pdf

 Zał._4_-_Oświadczenie_o_nieprowadzeniu_działalności_gospodarczej_.pdf

 Zał._5_-_Zgłoszenie_na_szkolenie_1.pdf

  Umowa-uczestnictwa-w-projekcie-Polnocny

 Test_wstępny_-_język_angielski.pdf

 Test_wstępny_-_język_niemiecki.pdf

 Test_wstępny_-_komputer.pdf

 1. Rekrutacja ma charakter otwarty i jest prowadzona przez Projektodawcę.
 2. W ramach Projektu planuje się, że wsparcie otrzyma: 300 Uczestników/-czek projektu, w tym:
  1. 106 osób o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie max. średnie – ISCED 3),
  2. 40 osób do 25 roku życia,
  3. 260 osób powyżej 25 roku życia,
  4. 24 osoby w wieku 50 lat i więcej.

Konieczność osiągnięcia powyższych wskaźników przez Projekt może skutkować odrzuceniem aplikacji Kandydata/-ki.

 1. Każdy z Uczestników/-czek projektu musi być niezależny od Projektodawcy.
 2. Osoby pracujące w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) mogą stanowić nie więcej niż 20% Uczestników/czek jednego Szkolenia w ramach Projektu.
 3. Rekrutacja rozpoczyna się w momencie wypełnienia przez Kandydata/-kę formularza zgłoszeniowego (zał.1), zgłoszenia na szkolenie (zał.5), oświadczenia osoby aplikującej (zał. 2a)  oraz testu kompetencji językowych i/lub komputerowych i dostarczenia w/w dokumentów do Biura Projektu.
 4. Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym do czasu zakwalifikowania wymaganej liczby Uczestników/-czek projektu do poszczególnych Szkoleń, lub do zakończenia realizacji Projektu.
 5. Rekrutacja będzie prowadzona z uwzględnieniem równości szans, zgodnie z założonymi w projekcie rezultatami. Kwalifikacja Kandydatów/-ek będzie prowadzona w oparciu o łączną sumę punktów zdobytych w procesie rekrutacji, zgodnie z następującymi etapami:

Etap I – Złożenie w Biurze Projektu (osobiście, pocztą lub pocztą email) formularza zgłoszeniowego (zał.1), zgłoszenia na szkolenie (zał.5), oświadczenia osoby aplikującej (zał. 2a) oraz testu kompetencji językowych i/lub komputerowych

adres biura: Centrum Edukacyjne COMMA

42-244 Mstów, ul. Wolności 106

e-mail: biuro@comma.edu.pl, tel. 883 379 039

UWAGA! Formularze wypełnione nieczytelnie lub w których brakować będzie odpowiedzi nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Etap II –  Weryfikacja kryteriów – sprawdzenie kwalifikowalności uczestników na podstawie kryteriów dostępu.

Etap III – weryfikacja kryteriów punktowych – przyznanie punktów premiujących.

Etap IV – badanie poziomu kompetencji cyfrowych/ językowych celem określenia poziomu bazowego stanu wiedzy/ kompetencji/umiejętności cyfrowych/językowych kandydata/ kandydatki – test poziomujący.

Etap V – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, sporządzenie protokołu z uzasadnieniem zakwalifikowania lub nie.

Etap VI – wyniki, wysłanie e-mailem/pocztą /telefonicznie informacji o zakwalifikowaniu  lub nie do projektu.

Etap VII – potwierdzenie przez Uczestników udziału w szkoleniu, podpisanie umów uczestnictwa w projekcie i załączników: Oświadczenie uczestnika projektu (zał.2b), Zaświadczenie o zatrudnieniu (zał.3), Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej (zał.4).

Przy równej liczbie punktów o zakwalifikowaniu Kandydata/-ki jako Uczestnika/-czki projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń w Biurze Projektu.

wstecz