Rekrutacja

  Umowa-uczestnictwa-w-projekcie-II-EDYCJAPolnocny

  Zal_-1---Formularz-zgl---dane-osobowe-uczestnika

  Zal_-2a-oswiadczenie-osoby-aplikujacej-o-udzial-w-projekcie

  Zal_-2b-oswiadczenia-uczestnika-projektu

  Zal_-3-zasw-o-zatrudnieniu--brak-powiazan

  Zal_-4---Oswiadczenie-o-nieprowadzeniu-dzialalnosci-gospodarczej

  Zal_-5---Zgloszenie-na-szkolenie

  Test-wstepny---jezyk-angielski

  Test-wstepny---jezyk-niemiecki

  Test-wstepny---komputer 

  1. Rekrutacja ma charakter otwarty i jest prowadzona przez Projektodawcę.
  2. W ramach Projektu planuje się, że wsparcie otrzyma: 204 Uczestników/-czek projektu, w tym:

92 osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie max. średnie – ISCED 3),

30 osób do 25 roku życia,

174 osoby powyżej 25 roku życia,

21 osób w wieku 50 lat i więcej.

Konieczność osiągnięcia powyższych wskaźników przez Projekt może skutkować odrzuceniem aplikacji Kandydata/-ki.

  1. Każdy z Uczestników/-czek projektu musi być niezależny od Projektodawcy.
  2. Osoby pracujące w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) mogą stanowić nie więcej niż 20% Uczestników/czek jednego Szkolenia w ramach Projektu.
  3. Rekrutacja rozpoczyna się w momencie wypełnienia przez Kandydata/-kę formularza zgłoszeniowego (zał.1), zgłoszenia na szkolenie (zał.5), oświadczenia osoby aplikującej (zał. 2a)  oraz testu kompetencji językowych i/lub komputerowych i dostarczenia w/w dokumentów do Biura Projektu.
  4. Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym do czasu zakwalifikowania wymaganej liczby Uczestników/-czek projektu do poszczególnych Szkoleń, lub do zakończenia realizacji Projektu.
  5. Rekrutacja będzie prowadzona z uwzględnieniem równości szans, zgodnie z założonymi w projekcie rezultatami. Kwalifikacja Kandydatów/-ek będzie prowadzona w oparciu o łączną sumę punktów zdobytych w procesie rekrutacji, zgodnie z następującymi etapami:

Etap I – Złożenie w Biurze Projektu (osobiście, pocztą lub pocztą email) formularza zgłoszeniowego (zał.1), zgłoszenia na szkolenie (zał.5), oświadczenia osoby aplikującej (zał. 2a) oraz testu kompetencji językowych i/lub komputerowych

adres biura: Centrum Edukacyjne COMMA

42-244 Mstów, ul. Wolności 106

e-mail: biuro@comma.edu.pltel. 883 379 039

UWAGA! Formularze wypełnione nieczytelnie lub w których brakować będzie odpowiedzi nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Etap II –  Weryfikacja kryteriów – sprawdzenie kwalifikowalności uczestników na podstawie kryteriów dostępu.

Etap III – weryfikacja kryteriów punktowych – przyznanie punktów premiujących.

Etap IV – badanie poziomu kompetencji cyfrowych/ językowych celem określenia poziomu bazowego stanu wiedzy/ kompetencji/umiejętności cyfrowych/językowych kandydata/ kandydatki – test poziomujący.

Etap V – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, sporządzenie protokołu z uzasadnieniem zakwalifikowania lub nie.

Etap VI – wyniki, wysłanie e-mailem/pocztą /telefonicznie informacji o zakwalifikowaniu  lub nie do projektu.

Etap VII – potwierdzenie przez Uczestników udziału w szkoleniu, podpisanie umów uczestnictwa w projekcie i załączników: Oświadczenie uczestnika projektu (zał.2b), Zaświadczenie o zatrudnieniu (zał.3), Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej (zał.4).

Przy równej liczbie punktów o zakwalifikowaniu Kandydata/-ki jako Uczestnika/-czki projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń w Biurze Projektu.

wstecz