Regulamin Projektu

Regulamin Projektu

,,Z językiem po sukces”

nr RPLD.11.02.01-10-0007/18

Oś priorytetowa: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności

Działanie: XI.2 Kształcenie osób dorosłych

Poddziałanie: XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych

 

I. Postanowienia ogólne

§1 Informacje o projekcie

1. Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie  ,,Z językiem po sukces”

nr RPLD.11.02.01-10-0007/18 realizowanym przez COMMA Piotr Ujma, z siedzibą w Mstowie, przy ul. Wolności 106.

 

2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

3. Projekt realizowany jest w okresie od 1.08.2019 do 31.07.2021 roku.

4. Celem głównym projektu jest nabycie kwalifikacji językowych wśród 408 osób dorosłych, które ukończyły 50 rok życia, uczących się, pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa łódzkiego, dzięki organizacji kursu języka angielskiego na poziomie A1 zakończonym egzaminem językowym w standardzie TELC, w terminie 1.08.2019 – 31.07.2021.

5. Oferowane formy wsparcia w ramach projektu:

- kurs  języka angielskiego - 60 godzin lekcyjnych dla osób zakwalifikowanych na kurs A1;

 podręczniki – poziom A1; egzamin zewnętrzny TELC – poziom A1.

 

6. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

7. Zgłoszenia można dokonać osobiście w biurze projektu lub listownie.

 

§2 Definicje

Beneficjent- podmiot realizujący projekt finansowany w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu – COMMA Piotr Ujma, 42-244 Mstów, ul. Wolności 106

Uczestnicy projektu - osoby bezpośrednio korzystające ze wsparcia w ramach projektu, wyłonione zgodnie z opisem grupy docelowej zawartym we wniosku aplikacyjnym.

 

II. Zasady organizacji i uczestnictwa w projekcie

§3 Kryteria uczestnictwa w projekcie

1. W szkoleniach - z własnej inicjatywy - uczestniczyć mogą osoby spełniające kryteria Uczestników zawarte we wniosku o dofinasowanie Projektu, które pomyślnie przeszły procedurę rekrutacyjną określoną w Regulaminie.

2. W  szkoleniach z języka angielskiego mogą wziąć udział osoby, które łącznie spełniają następujące kryteria:

 • Pracują, mieszkają lub uczą się na obszarze województwa łódzkiego;
 • Są w wieku 50+;
 • Nie znają języka angielskiego.

 

3. Dodatkowe punkty w procesie rekrutacji otrzymają:

 • Kobiety – 4 punkty
 • Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności – 2 punkty
 • Osoby z wykształceniem maksymalnie średnim (do poziomu ISCED 3) – 3 punkty

Równa liczba punktów preferuje osoby najdłużej niepracujące.

§4 Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja rozpoczyna się wraz z akcją promocyjną projektu i  jest ciągła w terminie 08.2019-08.2020. Rekrutacja metodą wielokanałową do przyjęcia 408 osób (245K,163M) na całym obszarze realizacji projektu, tj. na terenie województwa łódzkiego.

2. Kandydaci zgłaszają chęć uczestnictwa w projekcie składając komplet dokumentów rekrutacyjnych:

 1. Umowa szkoleniowa
 2. Formularz zgłoszeniowy – dane osobowe uczestnika (zał. 1)
 3. Oświadczenie uczestnika projektu (zał. 2)
 4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (zał. 3)
 5. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej (zał. 4)
 6. Oświadczenie o nieznajomości języka angielskiego (zał. 5)
 7. Zaświadczenie o zatrudnieniu – osoby pracujące (zał. 6)
 8. Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia  - osoby niepełnosprawne

 

3. Wzory formularzy są dostępne na stronie internetowej projektu www.comma.edu.pl. , w biurze projektu, na spotkaniach rekrutacyjnych.

4. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:

I. NABÓR – formularz zgłoszeniowy – dane osobowe uczestnika (zał. 1) + oświadczenie o nieznajomości języka angielskiego (zał. 5) + orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia (osoby niepełnosprawne)

 

II. OCENA weryfikacja kompletności formularza i przynależność do grupy docelowej: Kryteria uczestnictwa (KU) (ocena 0-1):

- osoby, które pracują, mieszkają lub uczą się na terenie województwa łódzkiego

 -osoby, które ukończyły 50 rok życia - dowód osobisty do wglądu

-osoby zgłaszające z własnej inicjatywy chęć udziału w kursie z języka angielskiego na poziomie A1-oświadczenie o nieznajomości języka angielskiego

Dodatkowe punkty:

-kobiety-4 pkt.-dowód osobisty do wglądu

-osoby z wykształceniem co najwyżej średnim (do poziomu ISCED 3 włącznie) -3 pkt.-oświadczenie

-osoby niepełnosprawne -2 pkt.-orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia

III. PRZEPROWADZENIE ANKIETY POTRZEB UCZESTNIKA- Ankieta ma wymiar organizacyjny, w celu dopasowania wsparcia do wymagań uczestników, w szczególności osób niepełnosprawnych.

IV. WYNIKI: zakwalifikowanie 408 osób (245K,163M) po spełnieniu KU

V. PRZYSTĄPIENIE DO PROJEKTU – podpisanie dokumentów

 1. Umowa szkoleniowa
 2. Oświadczenie uczestnika projektu (zał. 2)
 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (zał. 3)
 4. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej (zał. 4)
 5. Zaświadczenie o zatrudnieniu – osoby pracujące (zał. 6)

 

5. Łącznie do projektu zostanie zakwalifikowanych  408 osób – 34 grupy szkoleniowe po 12 osób.

6. Informacje o miejscach i datach spotkań rekrutacyjnych zamieszczone będą w materiałach promocyjnych rozprowadzanych na terenie realizacji projektu.

§5 Organizacja szkoleń

1. Program szkolenia obejmuje  60 godzin dydaktycznych kursu języka angielskiego dla osób nieznających języka angielskiego kończący się egzaminem zewnętrznym TELC  na poziomie A1.

2. Zajęcia odbywać się będą  w dni robocze i/lub w weekendy (rano,po południu).

3. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów.

4 .Beneficjent zobowiązuje się do rzetelności w organizacji szkoleń i stałego nadzoru metodycznego.

5. Uczestnicy szkolenia otrzymają bezpłatnie materiały szkoleniowe.

6. Uczestnicy potwierdzają podpisem odbiór materiałów szkoleniowych.

7. Uczestnicy obowiązkowo biorą udział w testach sprawdzających postępy w nauce, egzaminie wewnętrznym i egzaminie zewnętrznym.

§6 Zasady uczestnictwa w projekcie

1. Udział w zajęciach przewidzianych w ramach szkolenia jest każdorazowo potwierdzany własnoręcznym podpisem przez Uczestnika szkolenia na liście obecności.

2. Organizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Wymagany poziom frekwencji – 80%.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość odrobienia zajęć z grupą na tym samym poziomie po uprzednim uzyskaniu zgody od Organizatora.

4. Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników szkolenia w przypadku:

a. przedstawienia fałszywego oświadczenia lub dokumentu w celu uzyskania wsparcia szkoleniowego;

b. rażącego naruszenia porządku organizacyjnego, a w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innej osoby, udowodnionego aktu kradzieży lub wandalizmu.

 

§7 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

1. Kandydat może zrezygnować z udziału w projekcie nie później niż na 10 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia szkolenia, informując o tym Realizatora, a jego miejsce zajmuje osoba wg kolejności na liście rezerwowej.

2. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w szkoleniu po rozpoczęciu realizacji projektu może nastąpić tylko i wyłącznie z uzasadnionych i niezależnych od uczestnika przyczyn zdrowotnych lub losowych. Osoba rezygnująca zobowiązana jest powiadomić niezwłocznie o tym fakcie Koordynatora projektu i przesłać do biura projektu wyjaśnienie pisemne.

§8 Zasady monitoringu Uczestników Projektu

1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do:

- wypełnienia danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym, które są podstawą sprawozdawczości w ramach RPO;

 - zgłaszania wszelkich zmian danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym następujących w trakcie uczestnictwa w projekcie;

 - wypełniania ankiet ewaluacyjnych.

§9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy regulujące wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu . Zmiany wiążą uczestników Projektu po opublikowaniu ich na stronie internetowej projektu – www.comma.edu.pl .

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2020

wstecz