Regulamin Projektu

REGULAMIN PROJEKTU

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych w ramach projektu pn.Kompleksowy program szkoleń językowych i komputerowych dla mieszkańców Subregionu Północnego-edycja IInr  RPSL.11.04.02-24-054B/19, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§2 Definicje
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Projekt – projekt pn. „Kompleksowy program szkoleń językowych i komputerowych dla mieszkańców Subregionu Północnego-edycja II realizowany przez COMMA Piotr Ujma
 2. Projektodawca – COMMA Piotr Ujma
 3. Kandydat/-ka – osoba aplikująca do udziału w Projekcie.
 4. Osoba pracująca – za osobę pracującą uznaje się:
  1. Pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
  2. Osobę świadczącą usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.
 5. Uczestnik/-czka projektu – Kandydat/-ka, który/a został/a zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie.
 6. Szkolenie – szkolenie realizowane w ramach Projektu w obszarach:
  1. Szkolenia językowe (język angielski, niemiecki, francuski) zakończone egzaminem zgodnym  z  ESOKJ
  2. Szkolenia  z zakresu ICT zakończone egzaminem zg. z  DIGCOMP
  3. Program walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.
 7. Biuro Projektu – biuro rekrutacyjne prowadzone przez Projektodawcę, którego adres jest opublikowany na Stronie internetowej projektu.
 8. Komisja Rekrutacyjna – komisja kwalifikująca Kandydatów/-ki na Uczestników/-czki Projektu, obradująca w trybie ciągłym.
 9. Strona Internetowa Projektu – strona internetowa Projektu dostępna pod adresem: http://www.comma.edu.pl/slaskie-subregion-polnocny-ii-edycja,ac13
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin. 

§3 Uczestnik/-czka projektu 

 1. Kandydatem/-ką może być wyłącznie osoba spełniająca jednocześnie wszystkie poniższe kryteria dostępu:
  1. Jest w wieku powyżej 18 roku życia;
  2. Jest osobą pracującą;
  3. Mieszka na obszarze subregionu północnego województwa śląskiego – w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest adres, pod którym osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu);
  4. Zgłasza z własnej inicjatywy chęć uczestnictwa w szkoleniu i należy co najmniej do jednej z grup defaworyzowanych:  jest osobą o niskich kwalifikacjach (max. ISCED 3) lub jest w wieku 50 lat i więcej lub zamieszkuje obszar wiejski lub jest osobą niepełnosprawną;
  5. Nie odbywa kary pozbawienia wolności z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym;
  6. Wypełniła formularz zgłoszeniowy (zał.1), zgłoszenie na szkolenie (zał.5), oświadczenie osoby aplikującej (zał. 2a) oraz test kompetencji językowych i/lub komputerowych i dostarczyła wypełnione dokumenty do Biura Projektu.
 2. Punkty premiujące przysługują: osobom niepełnosprawnym (10 pkt.), osobom po 50 roku życia (10 pkt.), kobietom (10 pkt.), osobom o niskich kwalifikacjach (10 pkt.).
 3. Uczestnikami Projektu nie mogą zostać:
  1. pracownicy zakładów pracy powiązanych osobowo, organizacyjnie lub kapitałowo z Projektodawcą. Komisja Rekrutacyjna na podstawie złożonych dokumentów weryfikuje brak powiązań z Projektodawcą.
  2. osoby odbywające karę pozbawienia wolności
  3. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w rolnictwie.
 4. Kandydat/-ka staje się Uczestnikiem/-czką projektu po zakwalifikowaniu przez Komisję Rekrutacyjną z chwilą obustronnego podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie.
 5. Kandydat/-ka musi spełniać kryteria kwalifikujące go/ją do udziału w projekcie w dacie wypełniania Formularza zgłoszeniowego oraz podpisywania Umowy uczestnictwa w projekcie.
 6. Uczestnik/-czka projektu może skorzystać z następujących form wsparcia:
  1. Szkolenia językowe (język angielski, niemiecki, francuski) zakończone egzaminem zgodnym  z  ESOKJ
  2. Szkolenia  z zakresu ICT zakończone egzaminem zg. z  DIGCOMP
  3. Program walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

§4 Wymagane dokumenty 

 1. Proces rekrutacji Kandydata/-ki do Projektu realizowany jest wyłącznie w oparciu o dostarczony do Biura Projektu formularz zgłoszeniowy (zał.1), zgłoszenie na szkolenie (zał.5), oświadczenie osoby aplikującej (zał. 2a) oraz test kompetencji językowych i/lub komputerowych
 2. Proces kwalifikacji Kandydata/-ki  jako Uczestnika/-czki projektu realizowany jest wyłącznie w oparciu o:
  1. Formularz zgłoszeniowy (zał.1), Zgłoszenie na szkolenie (zał.5), oświadczenie osoby aplikującej (zał. 2a)  oraz test kompetencji językowych i/lub komputerowych
  2. Umowę uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami: Oświadczenie uczestnika projektu (zał.2b), Zaświadczenie o zatrudnieniu (zał.3), Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej (zał.4)

§5 Zasady rekrutacji i kwalifikacji Uczestników/-czek projektu 

 1. Rekrutacja ma charakter otwarty i jest prowadzona przez Projektodawcę.
 2. W ramach Projektu planuje się, że wsparcie otrzyma: 204 Uczestników/-czek projektu, w tym:
  1. 92 osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie max. średnie – ISCED 3),
  2. 30 osób do 25 roku życia,
  3. 174 osób powyżej 25 roku życia,
  4. 21 osób w wieku 50 lat i więcej.

Konieczność osiągnięcia powyższych wskaźników przez Projekt może skutkować odrzuceniem aplikacji Kandydata/-ki.

 1. Każdy z Uczestników/-czek projektu musi być niezależny od Projektodawcy.
 2. Osoby pracujące w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) mogą stanowić nie więcej niż 20% Uczestników/-czek jednego Szkolenia w ramach Projektu.
 3. Rekrutacja rozpoczyna się w momencie wypełnienia przez Kandydata/-kę formularza zgłoszeniowego (zał.1), zgłoszenia na szkolenie (zał.5), oświadczenia osoby aplikującej (zał. 2a)  oraz testu kompetencji językowych i/lub komputerowych i dostarczenia w/w dokumentów do Biura Projektu.
 4. Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym do czasu zakwalifikowania wymaganej liczby Uczestników/-czek projektu do poszczególnych Szkoleń, lub do zakończenia realizacji Projektu.
 5. Rekrutacja będzie prowadzona z uwzględnieniem równości szans, zgodnie z założonymi w projekcie rezultatami. Kwalifikacja Kandydatów/-ek będzie prowadzona w oparciu o łączną sumę punktów zdobytych w procesie rekrutacji, zgodnie z następującymi etapami:

Etap I Złożenie w Biurze Projektu (osobiście, pocztą lub pocztą email) formularza zgłoszeniowego (zał.1), zgłoszenia na szkolenie (zał.5), oświadczenia osoby aplikującej (zał. 2a) oraz testu kompetencji językowych i/lub komputerowych

adres biura: Centrum Edukacyjne COMMA

42-244 Mstów, ul. Wolności 106

e-mail: biuro@comma.edu.pl, tel. 883 379 039

UWAGA! Formularze wypełnione nieczytelnie lub w których brakować będzie odpowiedzi nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Etap II –  Weryfikacja kryteriów – sprawdzenie kwalifikowalności uczestników na podstawie kryteriów dostępu.

Etap III – weryfikacja kryteriów punktowych – przyznanie punktów premiujących.

Etap IV – badanie poziomu kompetencji cyfrowych/ językowych celem określenia poziomu bazowego stanu wiedzy/ kompetencji/umiejętności cyfrowych/językowych kandydata/ kandydatki – test poziomujący.

Etap V – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, sporządzenie protokołu z uzasadnieniem zakwalifikowania lub nie.

Etap VI – wyniki, wysłanie e-mailem/pocztą /telefonicznie informacji o zakwalifikowaniu  lub nie do projektu.

Etap VII potwierdzenie przez Uczestników udziału w szkoleniu, podpisanie umów uczestnictwa w projekcie i załączników: Oświadczenie uczestnika projektu (zał.2b), Zaświadczenie o zatrudnieniu (zał.3), Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej (zał.4).

 1. Przy równej liczbie punktów o zakwalifikowaniu Kandydata/-ki jako Uczestnika/-czki projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń Biurze Projektu.
 2. W przypadku uzupełniania dokumentów jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę złożenia poprawnej wersji dokumentacji rekrutacyjnej.
 3. Warunkiem zakwalifikowania Kandydata/-ki jako Uczestnika/-czki projektu będzie dostarczenie do Biura Projektu dokumentów, wymienionych w §4, pkt 2 .
 4. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu Kandydata/-ki jako Uczestnika/-czki projektu podejmować będzie Komisja Rekrutacyjna.
 5. W wyniku powyższego procesu tworzona jest lista Uczestników/-czek projektu oraz lista rezerwowa. Zakwalifikowani Kandydaci/-kiktórzy/re znajdą się na listach, zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie lub elektronicznie.
 6. Dla Szkoleń z obszaru ICT i w zakresie umiejętności językowych warunkiem przypisania Uczestnika/-czki projektu do danego Szkolenia jest wypełnienie testu poziomującego z języka obcego (dla szkoleń językowych) i/lub testu kompetencji cyfrowych (dla szkoleń ICT) celem określenia poziomu bazowego stanu wiedzy/kompetencji/umiejętności cyfrowych/językowych kandydata/kandydatki.
 7. W przypadku niezrekrutowania wymaganej liczby Uczestników/-czek projektu na planowany termin rozpoczęcia Szkolenia, Uczestnicy Projektu zakwalifikowani do udziału w zajęciach otrzymają automatycznie możliwość uczestniczenia w nowym terminie, bez konieczności ponownego przechodzenia procesu kwalifikacji.
 8. Uczestnik/-czka Projektu może wziąć udział albo w jednej, wybranej formie wsparcia (kompetencje językowe lub komputerowe), albo w obu (kompetencje językowe oraz komputerowe).
 9. Po ukończeniu szkolenia każdy Uczestnik/-czka projektu obowiązkowo przystąpi do egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności i wiedzę.
 10. Minimalna frekwencja Uczestnika na Szkoleniach organizowanych w ramach Projektu wynosi 80%. Nieobecność Uczestnika/-czki na więcej niż 20% liczbie godzin przewidzianych na Szkolenia, będzie skutkować obciążeniem go kosztami Szkolenia.
 11. Szkolenia będą odbywać się na terenie subregionu północnego województwa śląskiego.
 12. Projektodawca zastrzega możliwość zmiany formy prowadzonych szkoleń w tryb zdalny.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Projektodawca zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu, lub wprowadzenie dodatkowych jego postanowień. Wszystkie zmiany do Regulaminu będą publikowane na Stronie internetowej projektu i będą obowiązywały od dnia ich publikacji.
 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Projektodawcy.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

   

Mstów, 27.11.2021

 

wstecz