Regulamin Projektu

REGULAMIN PROJEKTU

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych w ramach projektu pn.Kompleksowy program szkoleń językowych i komputerowych dla mieszkańców Subregionu Centralnegonr  RPSL.11.04.01-24-0055/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§2 Definicje
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Projekt – projekt pn.Kompleksowy program szkoleń językowych i komputerowych dla mieszkańców Subregionu Centralnego realizowany przez COMMA Piotr Ujma
 2. Projektodawca – COMMA Piotr Ujma
 3. Kandydat/-tka –osoba aplikująca do udziału w Projekcie.
 4. Osoba pracująca – za osobę pracującą uznaje się:
  1. Pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
  2. Osobę świadczącą usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.
 5. Uczestnik/-czka projektu – Kandydat/-ka, który/a został/a zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie.
 6. Szkolenie – szkolenie realizowane w ramach Projektu w obszarach:
  1. Szkolenia językowe (język angielski, niemiecki, francuski) zakończone egzaminem zgodnym  z  ESOKJ
  2. Szkolenia  z zakresu ICT zakończone egzaminem zg. z  DIGCOMP
  3. Program walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.
 7. Biuro Projektu – biuro rekrutacyjne prowadzone przez Projektodawcę, którego adres jest opublikowany na Stronie internetowej projektu.
 8. Komisja Rekrutacyjna – komisja kwalifikująca Kandydatów/-ki na Uczestników/-czki Projektu, obradująca w trybie ciągłym.
 9. Strona Internetowa Projektu – strona internetowa Projektu dostępna pod adresem: http://www.comma.edu.pl/slaskie-subregion-centralny,ac4
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin. 

§3 Uczestnik/-czka projektu 

 1. Kandydatem/-tką może być wyłącznie osoba spełniająca jednocześnie wszystkie poniższe kryteria dostępu:
  1. Jest w wieku powyżej 18 roku życia;
  2. Jest osobą pracującą;
  3. Zamieszkuje na obszarze województwa śląskiego (subregion centralny) w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest adres, pod którym osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu);
  4. Zgłasza z własnej inicjatywy chęć uczestnictwa w szkoleniu;
  5. Nie odbywa kary pozbawienia wolności;
  6. Wypełniła formularz zgłoszeniowy (zał.1), zgłoszenie na szkolenie (zał.5), oświadczenie osoby aplikującej (zał. 2a) oraz test kompetencji językowych i/lub komputerowych i dostarczyła wypełnione dokumenty do Biura Projektu.
 2. Punkty premiujące przysługują: osobom niepełnosprawnym (10 pkt.), osobom po 50 roku życia (10 pkt.), kobietom (10 pkt.), osobom o niskich kwalifikacjach (10 pkt.).
 3. Kandydat/-ka staje się Uczestnikiem/-czką projektu po zakwalifikowaniu przez Komisję Rekrutacyjną z chwilą obustronnego podpisania Umowy szkoleniowej.
 4. Kandydat/-ka musi spełniać kryteria kwalifikujące go/ją do udziału w projekcie w dacie wypełniania Formularza zgłoszeniowego oraz podpisywania Umowy uczestnictwa w projekcie.
 5. Uczestnik/-czka projektu może skorzystać z następujących form wsparcia:
  1. Szkolenia językowe (język angielski, niemiecki, francuski) zakończone egzaminem zgodnym  z  ESOKJ
  2. Szkolenia  z zakresu ICT zakończone egzaminem zg. z  DIGCOMP
  3. Program walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

§4 Wymagane dokumenty 

 1. Proces rekrutacji Kandydata/-ki do Projektu realizowany jest wyłącznie w oparciu o dostarczony do Biura Projektu formularz zgłoszeniowy (zał.1), zgłoszenie na szkolenie (zał.5), oświadczenie osoby aplikującej (zał. 2a) oraz test kompetencji językowych i/lub komputerowych.
 2. Proces kwalifikacji Kandydata/-ki  jako Uczestnika/-czki projektu realizowany jest wyłącznie w oparciu o:
  1. Formularz zgłoszeniowy (zał.1), Zgłoszenie na szkolenie (zał.5), oświadczenie osoby aplikującej (zał. 2a)  oraz test kompetencji językowych i/lub komputerowych
  2. Umowę uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami: Oświadczenie uczestnika projektu (zał.2b), Zaświadczenie o zatrudnieniu (zał.3), Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej (zał.4). 

§5 Zasady rekrutacji i kwalifikacji Uczestników/czek projektu 

 1. Rekrutacja ma charakter otwarty i jest prowadzona przez Projektodawcę.
 2. W ramach Projektu planuje się, że wsparcie otrzyma: 364 Uczestników/-czek projektu, w tym:
  1. 219 osób to kobiety.
  2. 146 osób do 25 roku życia.
  3. 19 osób z niepełnosprawnością.
  4. 43 osoby w wieku 50+.

Konieczność osiągnięcia powyższych wskaźników przez Projekt może skutkować odrzuceniem aplikacji Kandydata/-ki.

 1. Każdy z Uczestników/-czek projektu musi być niezależny od Projektodawcy.
 2. Osoby pracujące w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) mogą stanowić nie więcej niż 20% Uczestników/czek jednego Szkolenia w ramach Projektu.
 3. Rekrutacja rozpoczyna się w momencie wypełnienia przez Kandydata/-kę formularza zgłoszeniowego (zał.1), zgłoszenia na szkolenie (zał.5), oświadczenia osoby aplikującej (zał. 2a)  oraz testu kompetencji językowych i/lub komputerowych i dostarczenia w/w dokumentów do Biura Projektu.
 4. Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym do czasu zakwalifikowania wymaganej liczby Uczestników/-czek projektu do poszczególnych Szkoleń, lub do zakończenia realizacji Projektu.
 5. Rekrutacja będzie prowadzona z uwzględnieniem równości szans, zgodnie z założonymi w projekcie rezultatami. Kwalifikacja Kandydatów/-ek będzie prowadzona w oparciu o łączną sumę punktów zdobytych w procesie rekrutacji, zgodnie z następującymi etapami:

Etap I Złożenie w Biurze Projektu (osobiście, pocztą lub pocztą email) formularza zgłoszeniowego (zał.1), zgłoszenia na szkolenie (zał.5), oświadczenia osoby aplikującej (zał. 2a) oraz testu kompetencji językowych i/lub komputerowych

            adres Biura projektu: 40-092 Katowice, ul. Mickiewicza 28

e-mail: biuro@comma.edu.pl, tel. 883 379 039

UWAGA! Formularze wypełnione nieczytelnie lub w których brakować będzie odpowiedzi nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Etap II –  Weryfikacja kryteriów – sprawdzenie kwalifikowalności uczestników na podstawie kryteriów dostępu.

Etap III – weryfikacja kryteriów punktowych – przyznanie punktów premiujących.

Etap IV – badanie poziomu kompetencji cyfrowych/ językowych celem określenia poziomu bazowego stanu wiedzy/ kompetencji/umiejętności cyfrowych/językowych kandydata/ kandydatki – test poziomujący.

Etap V – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, sporządzenie protokołu z uzasadnieniem zakwalifikowania lub nie.

Etap VI – wyniki, wysłanie e-mailem/pocztą/telefonicznie informacji o zakwalifikowaniu  lub nie do projektu.

Etap VII potwierdzenie przez Uczestników udziału w szkoleniu, podpisanie umów uczestnictwa w projekcie i załączników: Oświadczenie uczestnika projektu (zał.2b), Zaświadczenie o zatrudnieniu (zał.3), Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej (zał.4).

 1. Przy równej liczbie punktów o zakwalifikowaniu Kandydata/-ki jako Uczestnika/-czki projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń Biurze Projektu.
 2. W przypadku uzupełniania dokumentów jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę złożenia poprawnej wersji dokumentacji rekrutacyjnej.
 3. Warunkiem zakwalifikowania Kandydata/-ki jako Uczestnika/-czki projektu będzie dostarczenie do Biura Projektu dokumentów, wymienionych w §4, pkt 2.
 4. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu Kandydata/-ki jako Uczestnika/-czki projektu podejmować będzie Komisja Rekrutacyjna.
 5. W wyniku powyższego procesu tworzona jest lista Uczestników/-czek projektu oraz lista rezerwowa. Zakwalifikowani Kandydaci/-kiktórzy/re znajdą się na listach, zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie lub elektronicznie.
 6. Dla Szkoleń z obszaru ICT i w zakresie umiejętności językowych warunkiem przypisania Uczestnika/-czki projektu do danego Szkolenia jest wypełnienie testu poziomującego z języka obcego(dla szkoleń językowych) i/lub testu kompetencji cyfrowych (dla szkoleń ICT) celem określenia poziomu bazowego stanu wiedzy/kompetencji/umiejętności cyfrowych/językowych kandydata/kandydatki.
 7. W przypadku niezrekrutowania wymaganej liczby Uczestników/-czek projektu na planowany termin rozpoczęcia Szkolenia, Uczestnicy Projektu zakwalifikowani do udziału w zajęciach otrzymają automatycznie możliwość uczestniczenia w nowym terminie, bez konieczności ponownego przechodzenia procesu kwalifikacji.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Projektodawca zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu, lub wprowadzenia dodatkowych jego postanowień. Wszystkie zmiany do Regulaminu będą publikowane na Stronie internetowej projektu i będą obowiązywały od dnia ich publikacji.
 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Projektodawcy.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

   

Mstów, 27.11.2021

wstecz