Informacje o projekcie

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji/kompetencji językowych (język angielski, niemiecki, francuski) oraz kwalifikacji/kompetencji cyfrowych oraz walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych u minimum 70% spośród 204 uczestników projektu - osób pracujących (123 K, 81 M ), w wieku 18 lat i więcej, zamieszkałych na obszarze Subregionu Północnego województwa śląskiego uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach przeprowadzonych w terminie 01.09.2020 – 31.12.2022 r. Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych dla poddziałania:11.4.2 Kształcenie ustawiczne- RIT. 

Wartość projektu: 832.540,40 zł

Dofinansowanie UE: 707.659,34 zł

wstecz