Rekomendacja RIT

Otrzymaliśmy rekomendację Komitetu Sterujące RIT dla projektu pn.: "Kompleksowy program szkoleń językowych i komputerowych dla mieszkańców Subregionu Północnego - edycja II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne - RIT  

rekomendacja-RIT

wstecz